Sunday, January 16, 2011

شب شغال

 
شیرها را می‌کشند برادر
دیگر در کتاب‌های داستان
شغال سلطان جنگل است
و در باغ‌وحش
انسان‌ به نمایش گذاشته‌اند